transparent

Pla director urbanístic de les ARES residencials estratègiques de l'àmbit del Barcelonès, que incorpora l'ARE i el Projecte d'urbanització de la Remunta de l'Hospitalet de Llobregat

L’ARE La Remunta és un sector discontinu situat a l’oest del l’Hospitalet de Llobregat, dins del qual alguns eixos d’est a oest han condicionat el creixement urbà del municipi (ferrocarril de Vilafranca, Canal de la Infanta i Ctra. Barcelona-Calafell). L’ordenació segueix la xarxa viària existent, es perllonga l’Av. Tarradellas, s’amplia la Ctra. de l’Hospitalet i s’obre un vial nord-sud, Rbla. Solanes, que els uneix i passa sota el ferrocarril fins a R. Frontera. Es complementa la xarxa amb zones per a vianants i carrils bici. L’edificació residencial (60% HPO) es situa al sud del ferrocarril on l’ordenació segueix el teixit urbà existent. Els edificis més alts es situen a l’Av. Tarradellas. La resta, dimensionats d’acord amb l’entorn, i els equipaments, ubicats en edificis existents, es situen al voltant del Mas La Remunta separats per espais lliures. Al nord del ferrocarril és on els espais són més grans, es millora la connexió del barri St. Feliu i s’alliberen sòls per ampliar el Parc Can Boixeres.Alfons Canela Mercadé
Javier Comella Gutiérrez
Oriol Ademà Alcover

informacio@acc-uia.com

www.acc-uia.com


Joan Angelet Clavellas - Economista
Equip La Vola - Tècnics Ambientals

Tornar
Carrer Major 94-110. , L'hospitalet De Llobregat
Veure el mapa més gran