transparent

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ FUPAR-FIRA DE TERRASSA

L'àmbit d'actuació inclou una nova plaça envoltada per quatre trams de carrer, i alguns vials adjacents. Un criteri bàsic per a la seva urbanització va ser el de diferenciar funcionalment els diversos carrers segons la seva situació relativa i les connexions amb la resta del teixit urbà: carrers exclusius per a vianants, trams amb prioritat invertida, o bé vials per al trànsit rodat amb la secció tradicional, segregant circulació de vehicles i vianants.

 

Alguns dels carrers que circumden la plaça es fonen amb l'espai lliure central mitjançant un mateix tractament material i sense canvis de nivell, de manera que visualment la plaça s'amplia fins a les façanes dels edificis que hi confronten.

 

L'espai lliure resultant es resol  amb acabats diversos però sempre amb plans inclinats, sense discontinuïtats que puguin comprometre l'accessibilitat. En un costat de la plaça, una major concentració d'arbres procurarà una zona d'ombra i de descans; a l'altra, més assolellada, es situen la zona de jocs i altres activitats. Enmig, una àrea enjardinada amb gespa trepitjable, trenca el paviment fent l'espai més agradable i donant major permeabilitat al sòl.
Joan Badia Font

gmg@gmg.cat


Dopec Enginyeria I Arquitectura - Enginyer

Tornar
PolÍgon D'actuaciÓ Fupar-fira, Terrassa