transparent

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JACINT VERDAGUER

 

El projecte està situat al centre de Granollers, a la plaça Jacint Verdaguer, situada entre els eixos principals històrics que creuen la ciutat de nord a sud, els carrers i de Joan Prim i el carrer Corró, a l’altura del carrer de l’Hospital.

El present projecte planteja la remodelació de la plaça ampliant la seva superfície fins a la façana sud de manera que s’ocupa un vial. En aquest extrem, a la plaça actual existeixen diversos comerços als quals és necessari mantenir un accés controlat als vehicles. A més, actualment la plaça disposa d’una configuració clàssica amb un element central catalogat envoltat d’alzines i uns parterres perimetrals amb una plantació de pins de gran altura.

 

A l'estat anterior existeix una problemàtica amb l’anella exterior de pi blanc que volta el perímetre de la plaça: la seva esveltesa i gran altura, juntament amb la naturalesa del sòl els fa inestables al vent i a la pluja. Aquest fet fa que sigui recomanable la seva tala en pro de la seguretat ciutadana. La remodelació d’aquest espai emblemàtic ha de respectar l’element central en homenatge a mossèn Cinto Verdaguer format per una font, placa-bust  i fanal i el paviment de pedra natural que l’envolta.

 

La primera decisió de projecte és canviar el concepte de plaça “illa” per “península” mitjançant l’eliminació del vial rodat que discorre al llarg del costat sud de la plaça. Les necessitats funcionals de l’entorn ens obliguen a mantenir un pas rodat en aquest punt, però ho transformem en un pas restringit integrat a cota de la plaça, i amb els mateixos materials que la resta de la intervenció.

La premisa d’integrar en la nova ordenació l’element central de l’antiga plaça introdueix de partida una t difícilment evitable, però que queda relegada a la nova centralitat desplaçada cap a migdia gràcies a la incorporació del vial com a part de la plaça.

Intentem reduir aquestes tensions de t amb la realització d’un joc d’elements circulars que aconsegueixen repartirles al llarg de tot l’espai.

Mantenint l’element històric, l’integrem en l'interior d’una gran circumferència de sauló que configura la nova centralitat de la plaça. Fruit d’aquesta gran circumferència, n’apareixen d’altres en la seva òrbita de manera que creen retalls amb formes circulars orgàniques que permeten organitzar zones d’estada, escenaris per a actes lúdics, zones infantils i parterres vegetals. Unes altres zones més petites organitzen l’espai disposant de nou arbrat, bancs, enllumenat, font, jocs infantils i tot tipus de mobiliari urbà, a més de reubicar altres elements existent.

 

Tot el perímetre de la plaça és accessible. S’han situat tots els elements tenint en compte la continuïtat dels fluxes peatonals que creuen l’espai. La plaça es converteix en un espai d’estada però que permet creuar-la de manera natural tant transversal com longitudinal i diagonalment.

 

Els accessos rodats al llarg de la façana sud quedaran restringits als vehicles veïns o al abastiment comercial d’aquest sector.

 

La vegetació s’utilitza com a element de filtre visual amb l’entorn i joc de l’espai amb el vianant. Es creen uns sotaboscs de plantes aromàtiques mediterrànies arbustives que asseguren el color i l’aroma durant diferents èpoques de l’any.

En les plataformes elevades es creen zones al voltant dels elements de vegetació, totes elles orientades cap a l'interior de la plaça, intentant aconseguir unes sensacions d’aïllament de l’entorn. Totes les plataformes tenen un suau pendent que permet en algun dels seus extrems la seva accessibilitat a peu pla.
David Pareras Aceves
Txell Manresa Traguany

mip@mip.cat

www.mip.cat


NoÈlia Asensi - Arquitecte
Erik Herrera - Arquitecte
Mif - Aparellador
Imogep - Enginyer

Tornar
Av Joan Prim / Carrer De L'hospital / Carrer Corró, Granollers