transparent

habitate unifamiliar

L’habitatge unifamiliar en filera està situat dins el nucli urbà. La parcel·la està situada en un punt d’inflexió del carrer i la façana aprofita aquest fet per enfatitzar en planta baixa l’accés. Volumètricament es diferencien dos cossos, un corregeix el fals escaire de la mitgera i manté els trets arquitectònics del lloc. L’altre volum situat a la planta primera té aspecte de caixa perfectament ortogonal. Aquest volum conté l’estar cuina i menjador estant envoltat a peu pla del pati que queda a la mateixa cota. A la part central del conjunt un pati de 4x4 metres dóna llum a les parts aparentment més fosques i provoca el creuement visual de tots els espais de l’habitatge perceben des de qualsevol punt la dimensió sencera de l’edifici. En el mateix sentit l’escala comunica els dos volums que estan desplaçats mitja planta en secció vertical. L’estructura combina sostres i pilars de formigó armat fins la planta inferior a coberta i a partir d’aquí parets de càrrega aguanten les cobertes resoltes totes en fusta. En tot l’edifici s’ha posat especial atenció en l’aïllament tèrmic i separant la pell exterior de la interior evitant qualsevol pont tèrmic.
Francesc Parés Massagué
Genís Àvila Casademont

genis@gifarquitectura.com

www.gifarquitectura.com


Jordi Parés Massagué - Enginyer
Carmelo Madera - Fuster

Tornar
Carrer Canigó 28, Sant Llorenc Savall