transparent

Nova construcció del Centre d'Atenció Primària Palaudàries a Lliçà d'Amunt

Es tracta d’una edificació compacta d’una sola planta de proporcions rectangulars, disposada en el seu costat llarg, paral·lelament a la direcció longitudinal de la parcel·la que coincideix amb la del futur vial d’accés al CAP. D’aquesta manera, es generen dos accessos: el públic, situat a l’extrem més interior del solar, en contacte amb el paisatge i a prop de l’àrea destinada a l’aparcament públic; i al costat oposat, en un lloc més ocult i protegit, l’accés de serveis.

S’aprofita la situació deprimida del solar respecte del carrer Segre per a potenciar la integració de l’edificació en el seu entorn natural amb la utilització d’una coberta enjardinada i unes façanes de plafons prefabricats de formigó amb textura de fusta.

S’accedeix al centre a través d’una zona exterior coberta i d’aquí al vestíbul, que divideix l’àrea de personal administratiu de l’ambulatòria.

Des del vestíbul s’accedeix a l’àrea de les sales d’espera, que s’exten longitudinalment al llarg de tot l’edifici, i dóna servei a les consultes situades a banda i banda d’aquest espai central que està il·luminat cenitalment per grans lluernaris orientats a nord.

El model d’organització de l’edifici respon a l’esquema de bloc lineal amb passadís central, amb usos a ambdós costats.
Maximià Torruella I Castel
Patricio Martinez Gonzalez

info@pmmtarq.com

www.pmmtarq.com


Marc Gual I Solé - Arquitecte
Carles Casas I Tardà - Enginyer
Santiago Beuter Sánchez-villanueva - No Especificat
Xavier Badia I Armegnou - Aparellador
Xavier Badia I Armengou - Aparellador

Tornar
Carrer Segre, 61-63, Llica D'amunt