transparent

CASA TRANSPORTABLE NOEM

Habitatge transportable  NOEM

NOEM es una unitat mínima habitable que es pot transportar amb un camió normal. Es un mòdul bàsic a partir del qual es poden associar diferents mòduls i obtenir edificis mes complexos de diferents geometries adaptats a diferents usos.

Tot el sistema i procés constructiu es completament reversible i les unions mecàniques metall-metall amb inserts dins la fusta permet que es pugui desmuntar i muntar un gran nombre de cops sense danyar les unions. D’aquesta manera l’edifici pot canviar-se d’ubicació o seguir l’evolució de la vida nòmada dels seus ocupants.

 

MODULARITAT.

El modul principal te una estructura autoportant de murs testers sostre i base construïts amb fusta massissa del país a base de taulons de secció reduïda clavats entre ells resultant un unic element estructural de llosa de fusta molt sòlid i sense l’us de coles ni premses especials.

Aquest gran tub de fusta es tanca lateralment amb uns moduls tots de igual format que es poden intercanviar amb 4 variables. Poden ser elements opacs, transparents fixos transparents practicables o porta d’accés, tots de 1 metre d’ample i desmuntables i intercanviables de lloc per adaptar-se a necessitats canviants.

Es en aquets mòduls on existeixen peces de unió amb les mateixes fixacions per tal de adaptar a qualsevol punt un altre mòdul o un Hub, que és el mòdul de instal·lacions.

Aquestes unions i possibilitats d’unió donen gran versatilitat i flexibilitat del sistema.

Estructuralment també permet apilar els mòduls i tenir construcció a diferents nivells.

 

AUTONOMIA

La voluntat del NOEM es produir una edificació que sigui autònoma tan en energia com en aigua.

Ja no reduir el consum sinó anar mes enllà i no consumi res que no li sigui propi.

A nivell energètic l’envolvent està molt aïllada amb 18cm de llana d’ovella mes 16cm de fusta massissa resultat una U mitja al voltant de 0.17W/m2K. I els vidres baix emissius. D’aquesta manera es minimitzen les pèrdues per l’envolvent.

En cada cas s’orienta de manera que els vidres tinguin la màxima exposició solar al hivern.

Uns panells fotovoltaics elàstics a la coberta i uns tubs de buit completen la captació energètica, tan tèrmica com elèctrica, que li dona una autonomia total en situacions no extremes.

Un recuperador de calor de la ventilació ajuda a minimitzar les pèrdues per la renovació d’aire.

De tota manera el sistema de calefacció necessari és inferior a 2000W fàcil d’aconseguir i de baix cost.

L’aiguaaprofita la que cau de la pluja a les cobertes en un dipòsit. Amb un sistema ultravioleta garanteix la qualitat. Les aigües grises també es re aprofites es filtren i serveixen pel reg juntament amb els orins diluïts del wc sec. El wc sec separa  líquid de sòlid i el sòlid es composta. D’aquesta manera no cal que estigui connectat a la xarxa de sanejament.

 

Els materials utilitzats bàsicament son fusta com estructura i acabat i llana d’ovella com aïllament tèrmic. Son materials d’origen natural i biològic renovables i produïts al nostre país. A més el gran volum de fusta de la estructura, uns 4000kg permet tenir un balanç de CO2 positiu dins tot el sistema fabricació i muntatge, de tal manera que aquestes construccions en global emmagatzema mes CO2 del que ha consumit per fabricar i muntar l’edifici, una fita molt difícil d’assolir però que ajudarà en gran mesura a reduir dràsticament les emissions de CO2 del sector de la construcció sense renunciar al confort ni a l’activitat econòmica local del nostre país.
Josep Bunyesc Palacin

info@bunyesc.com

www.bunyesc.com

Tornar
Avda. Torre Blanca 57, Sant Cugat Del Valles