transparent

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA D'ANCIANS 'SANT MIQUEL ARCÀNGEL'

L’edificació existent se situava en el solar d’esquenes al propi carrer, el plantejament inicial va ser que l’edifici tenia una necessitat bàsica de generar una façana a la ciutat que fins aquell moment sempre li havia donat l’esquena pel canvi de rasant existent. El desnivell entre els dos cossos es resolia amb la unió del nucli d’entrada i la rehabilitació i ampliació del centre de dia existent. Pel que fa a la façana a la ciutat, es proposava generar un nou front a la ciutat front el carrer. La composició de la façana venia definida per un basament continuador del mur existent de colors terrosos que resseguia la parcel•la en tot el front del carrer, i s’aconseguia amb la construcció amb obra vista que mimetitzés amb el mur existent; posteriorment, sobre aquest basament es genera la façana amb la definició horitzontal del cantell dels forjats que serveixen com a mènsula, per crear aquesta doble pell de lamel•les que deixa llegir les tonalitats verdoses del parament de l’edifici.Felip Carles Munne

f_munne.arkitec@coac.net


Fani Forcada Caballe - Delineant
Carmen Lopez Canalda - Aparellador

Tornar
C. Poeta VicenÇ Garcia, 12 - C. Barcelona, 13, Tortosa
Veure el mapa més gran