transparent

Casa Vieja

Andreas Bappler
Greta Tresserra

Obra destacada

Museum Serlachius Gösta Pavilion

MX_SI architectural studio

ESCOLA NDJORE II

UNIVERSITAT SENSE FRONTERES

Obra destacada

HABITATGE I COOPERACIÓ

SANDRA BESTRATEN CASTELLS

Camina Tamshi

Equal Saree

Obra destacada

Frame 2.0

Fuentes + Iborra

10,000 Pencils

SALA FERUSIC Arquitectes

RENATUR MILAN

AAIMM Arquitectura

1 2 3 4 5 6 ... 28

Anys disponibles

Any seleccionat: 2016

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Aquestes Modalitats inclouen accions, tasques i treballs d'intervenció en entorns com el de l'expressió artística, el sector de serveis, la consultoria i organització, en el mon de l'administració pública local, la indústria, ... i en altres sectors econòmics i productius que no estiguin directament vinculats -o que no aboquin necessàriament- a l'edificació o al planejament (ja inclosos a les Modalitats 1), i que treballin i aportin de manera clara valors i àrees de coneixement estretament vinculades amb la formació i les atribucions pròpies dels arquitectes.( 3 )

Inclou accions, tasques i treballs no necessariament vinculats a l'edificació i el planejament (Veure descripció a les Bases)( 9 )

Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció pública o privada( 22 )

Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada( 51 )

Inclou edificis de nova planta de promoció privada( 26 )

Inclou edificis de nova planta de promoció pública( 44 )

Inclou intervencions de rehabilitació( 34 )

Inclou intervencions interiors i exteriors, efímeres o permanents( 18 )

Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018( 2 )

Inclou tasques de docència -cursos, màsters, doctorsts, tallers... -sobre Arquitectura, Urbanisme i disciplines associades, creades i/o impartides en centres d'arreu del món( 5 )

Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans( 28 )

Mediació / Participació / Interpretació( 1 )

Projectes - Aquesta modalitat esta reservada només als treball que optin al Premi Fundació Banc Sabadell (la seva descripció es troba a l’apartat dedicat al Premi)( 2 )