Seguretat i Salut als centres de treball i les obres

Seguretat i Salut als centres de treball i les obres en la nova etapa de la represa

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat dia 19 de juny va començar a tot Catalunya l’etapa de la represa, donant per finalitzada la vigència de l'estat d'alarma. No obstant, durant aquesta nova etapa cal mantenir les mesures de protecció necessàries per evitar la propagació de la COVID-19.

En aquest sentit, la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, determina unes mesures bàsiques de prevenció, les quals s'hauran de completar amb plans d'acció sectorials elaborats i aprovats en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT. Com a mesures de protecció, entre d'altres, es determina la distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m i l'ús obligatori de mascareta quan no sigui possible mantenir aquesta distància, així com la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies. 

Centres de treball
Tal com s'estableix en aquesta resolució, les persones titulars de qualsevol activitat econòmica o establiment d'ús públic són responsables d'adaptar-ne les condicions d'exercici a les mesures i les previsions que es continguin en el pla sectorial corresponent, i han d'informar del protocol als seus treballadors i a les persones assistents o usuàries.

De manera paral·lela i a nivell estatal, el 10 de juny es va ha publicar el Reial Decret-llei 21/2020 que regula, entre d'altres, les mesures que s'han d'adoptar al centre de treball per part del titular de l'activitat econòmica, a part de les establertes a la normativa de prevenció de riscos laborals i resta de normativa laboral aplicable. Pots consultar les mesures més destacades a l'apartat de Preguntes Frqüents del web.

Obres
Pel que fa a les obres, i seguint amb el que s'ha anat informant, totes les mesures de seguretat que s'hagin de tenir en compte en les obres, hauran de ser contemplades en el Pla de Seguretat i Salut, així com reflectir qualsevol incidència en el llibre d'incidències. El compliment de les recomanacions sanitàries ha provocat i provocarà, inevitablement, canvis tècnics i organitzatius relacionats amb l'emplaçament de llocs de treball i zones comuns, concurrència de treballadors, procediments i equips de treball, terminis d'execució i costos econòmics, entre d'altres.

I, a part de la normativa vigent de seguretat relacionada amb la COVID-19, cal seguir tenint en compte les normes de referència sobre seguretat i salut, com són la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Normativa
Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya DOGC

Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 DOGC

Real Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació fer fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. BOE

Enllaç Generalitat de Catalunya: etapa de represa Gencat.cat

Recull de disposicions legals del CSCAE
Amb l’objectiu d’ajudar a interpretar la gran quantitat de disposicions legals motivades per la pandèmia i l'estat d'alarma, el CSCAE va elaborar un document per atendre les circumstàncies especials amb què es troben els despatxos en aquests moments. L’informe, publicat el 21 de maig, recull les mesures de les disposicions legals en vigor en el moment de la seva publicació, ja que les disposicions continuen modificant-se. 

Consulteu el document del CSCAE
22/06/2020
Tornar