Costa Brava

La Generalitat aprova provisionalment el Pla de protecció de la Costa Brava

Imatge: 
© Wikipedia
El 19 de novembre, la Comissió territorial d’urbanisme de Girona va aprovar provisionalment el PDU de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Girona, conegut com a Pla de protecció de la Costa Brava, en el qual s’han introduït alguns canvis respecte el document aprovat inicialment.

El PDU du a terme dos tipus d’actuacions:

1. Revisió de la sostenibilitat de 201 sòls on es podria construir, situats en els 17 municipis de la Costa Brava que no tenen el seu planejament adaptat al contingut del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Sant Pere Pescador, l’Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes).

2. Millora de la integració paisatgística dels sòls amb edificacions aïllades als 22 municipis litorals de Girona. Es fixen unes directrius d’integració paisatgística que s’hauran de complir a tots els municipis quan es vulguin construir habitatges aïllats (envoltats de jardí).

Criteris i estratègies del PDU
L’objectiu del PDU és verificar si la urbanització prevista a cada sòl es considera sostenible o no, tenint en compte el compliment de cinc criteris:
1. Criteris territorials: si es respecta l’estratègia de creixement que marca per aquell municipi el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat el 2010;
2. Criteris urbanístics: si el creixement se situa a continuació del nucli urbà o si el terreny té pendent;
3. Criteris sectorials: si es respecta la normativa de protecció ambiental i de riscos naturals o tecnològics, així com la Llei de costes;
4. Criteris ambientals: si s’ubica en un hàbitat especialment protegit, quins efectes tindria sobre el canvi climàtic, la possible interrupció de connectors ecològics, el risc d’incendis i les conseqüències en la naturalitat de la costa;
5. Criteris paisatgístics: si es respecten els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines.

Extinció, modificació o manteniment
El PDU evitarà la construcció de gairebé 15.000 habitatges en espais amb valor paisatgístic i ambiental, prop de la meitat dels que es podrien edificar amb el planejament municipal vigent. Proposa tres tipus d’actuacions:

1. Àmbits a extingir: Proposa que 84 àmbits tornin a formar part de la xarxa d’espais oberts, atès que el seu desenvolupament suposaria una extrema contradicció amb els criteris de sostenibilitat que ha de tenir d’un assentament urbà. Sumen un total de 907 hectàrees de superfície i s’hi impedeix la construcció d’uns 11.000 habitatges;

2. Àmbits a modificar: Són aquells que contradiuen alguns dels criteris per esdevenir un assentament urbà i es poden modificar paràmetres com la superfície que abasta, els usos permesos, la densitat, l’edificabilitat, la tipologia dels edificis, la seva disposició o les cessions urbanístiques, entre d’altres. El PDU aposta per canviar les condicions de desenvolupament de 56 àmbits, que sumen 551 ha i tenen un potencial de 6.830 habitatges;

3. Àmbits a mantenir: Són aquells que no entren en contradicció amb els criteris del PDU i, per tant, no es modifiquen. No obstant, se’ls posa com a condició que compleixin tot un seguit de directrius d’integració paisatgística quan es desenvolupin. Són 61 àmbits que sumen 436 ha i un potencial de 6.000 habitatges.

Tramitació del PDU i moratòria de llicències
Un cop aprovat provisionalment, el PDU haurà de rebre l’informe favorable de la Comissió de Territori de Catalunya, que preveu reunir-se el proper mes de desembre. Amb aquest darrer vistiplau, el conseller de Territori i Sostenibilitat podrà signar l’aprovació definitiva i el Pla es publicarà al DOGC per a la seva entrada en vigor.

La Comissió d’urbanisme va aprovar dues moratòries de noves llicències d’obra i instruments de planejament per evitar que es pogués urbanitzar algun sector mentre el Departament de Territori i Sostenibilitat treballava en el PDU. Amb l’aprovació inicial, ja es va aixecar la moratòria en aquells sectors on el Pla no preveia cap canvi. La moratòria seguirà vigent per als sectors que es desclassifiquen o es modifiquen fins que el Pla entri en vigor, moment en què regirà el nou planejament.
27/11/2020
Tornar