Programes Certificació energètica d'obra nova
Opció Simplificada  
  • CE3X, mitjançant complement d’obra nova (per a habitatges i petit terciari)
  • CERMA (només per a habitatges)
Opció General 
  • Herramienta Unificada LIDER-CALENER 
  • CYPETHERM HE Plus
  • SG SAVE

Accés per descarregar els programes (web del Ministeri per a la Transició Ecològica).

Més informació en el document elaborat per l’OCT "Programes vàlids de certificació energètica i verificació HE0 i HE1" (cal tenir contractat el tram de Serveis Complementaris).

AVÍS! 
A efectes de certificació energètica, les reformes o canvis d'ús no estan contemplats en el procediment de certificació d'eficiència energètica d'obra nova i per tant, s'haurien de certificar energèticament com a edificis existents en el moment que s'escaigui.