Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Entrada en vigor de la nova Llei de contractes del sector públic

Divendres passat, dia 9 de març de 2018, va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, a excepció de diversos apartats que esmentem a continuació.

L’article 159.4.a), que estableix el requisit d’inscripció dels licitadors en els registres oficials de licitadors, en els procediments oberts simplificats, i l’article 32.2.d), sobre els encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats, en relació al seu reconeixement en els estatuts o actes de creació, entraran en vigor el dia 9 de setembre de 2018. L’article 150.1, tercer paràgraf, relatiu al procediment en cas d’indicis de conductes col·lusòries en la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte, ho farà en el moment en què entri en vigor la disposició reglamentària.

Recordem que algunes de les principals novetats són la desaparició del procediment negociat per raó de la quantia (abans fins a 100.000 € en contractes de serveis) i, també, la novedosa regulació del concurs de projectes.

Per a més informació, consulta el resum elaborat per l'Oficina de Concursos del COAC (document disponible exclusivament per a col·legiats amb tram de serveis complementaris).
9/03/2018
Tornar