Costa Brava

Publicada al DOGC l'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Girona

Imatge: 
© Wikipedia
El passat  2 de desembre, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar inicialment el Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Girona. Segons ha anunciat el Departament de Territori de la Generalitat mitjançant nota de premsa, l’aprovació del pla impedirà la construcció de 15.037 habitatges nous en espais amb interès natural i paisatgístic.

Calendari previst: properes fites
El text estarà sotmès a exposició pública per un termini de 3 mesos. Després del període d’al·legacions, la Comissió d’Urbanisme de Girona l’aprovarà provisionalment i l’elevarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya perquè emeti l’informe final. Tot seguit, el conseller de Territori i Sostenibilitat procedirà a la signatura de l’aprovació definitiva del PDU, que es publicarà al DOGC i entrarà en vigor al dia següent.

En el temps que el Departament de Territori ha treballat en el PDU la Comissió d’Urbanisme ha aprovat dues moratòries (una el mes de gener i una altra el mes de febrer de 2019). Ara, amb l’aprovació inicial es manté la moratòria fins a la seva aprovació definitiva, exceptuant en els sectors on el PDU no preveu cap canvi, en els quals es permetrà fer les actuacions previstes sempre que siguin compatibles i es doni compliment a les normatives municipal i d’integració paisatgística prevista en el PDU.

Resum d’actuacions que inclou el PDU
Segons la nota de premsa publicada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el PDU ha fet una anàlisi dels àmbits dels municipis del litoral gironí on encara es podria construir però que no s’han arribat a desenvolupar i ha determinat dos tipus d’actuacions:

- Revisió de la sostenibilitat de 202 sòls on es podria construir, situats en els 17 municipis de la Costa Brava (Portbou Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Sant Pere Pescador, l’Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Mont-Ras, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes) que no tenen el seu planejament adaptat al contingut del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, respecte als quals proposa:

· Que 91 àmbits concrets tornin a formar part de la xarxa d’espais oberts.
· Canviar les condicions de desenvolupament de 50 àmbits (es poden modificar paràmetres com, entre d’altres, la superfície i els usos permesos, la densitat, l’edificabilitat o la tipologia dels edificis).
· Condicionar a 61 àmbits concrets el compliment d’una sèrie de directrius d’integració paisatgística en el moment que es desenvolupin.

- Millora de la integració paisatgística dels sòls amb edificacions aïllades de 22 municipis de Girona, respecte als quals es fixen unes directrius d’integració paisatgística que s’hauran de complir a tots els municipis quan es vulguin construir habitatges aïllats (rodejats de jardí) i amb pendent.

Accés a la documentació
L'expedient restarà a disposició de les persones interessades a la seu de l'Edifici de la Generalitat a Girona, de 9.30 a 13.30 h, a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat i al Tauler Electrònic de la Generalitat de Catalunya. Per problemes tècnics, la documentació no estarà disponible fins al dimarts dia 10 de desembre. El termini d’exposició pública i de presentació d’al·legacions serà de tres mesos a comptar des d'aquesta data.

Consulta l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Girona, publicat al DOGC del 5 de desembre i la nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat sobre el tema.

En els propers dies el COAC farà una anàlisi del PDU en més profunditat.
4/12/2019
Tornar