El COAC fixa el nou Mòdul bàsic per al 2021

El COAC fixa el nou Mòdul bàsic per al 2021

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Mòdul bàsic i índex d'intervenció
A efectes del càlcul dels drets d’intervenció col·legials per a l’any 2021, per a treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l’1 d’octubre de 2010, s’ha acordat fixar el Mòdul bàsic (Mb) en 511 €, restant per tant el valor de l’índex d’intervenció en 1,0527.

Aquest índex d’intervenció i el nou Mòdul bàsic han entrat en vigor el dia 1 de gener de 2021 i per a la seva obtenció s’han observat les variacions experimentades pels preus de mà d’obra i materials en el període comprés entre setembre de 2018 i juny de 2019.

Estudis bàsics de Seguretat i Salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, s'ha acordat fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 € per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització
Per a l’any 2021, els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:

· Coeficient d'actualització Ca:  1,84
· Factor d'actualització Fa:  11,03
· Coeficient d'actualització Ka:  1,50

Podeu consultar la resta de factors i coeficients d’actualització aquí (cal estar registrat al web).


11/01/2021
Tornar