Registre electrònic de licitadors.

Entra en vigor la inscripció obligatòria al Registre de Licitadors

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El 9 de setembre de 2018 va entrar en vigor l'obligació d'inscripció al Registre de Licitadors per participar en els procediments oberts simplificats.

Es tracta d'un registre gratuït, on es troben les dades referides a licitadors que vulguin contractar amb les Administracions Públiques. El registre conté informació referida a la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència econòmica i professional dels inscrits.

L'objectiu és facilitar la concurrència en procediments d'adjudicació de contractes públics i contribuir a la introducció de les noves tecnologies en la contractació pública.

L'article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) estableix la inscripció obligatòria dels licitadors, en els procediments oberts simplificats, en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) o, quan procedeixi, en el Registre Oficial de la Comunitat Autònoma. 

La inscripció en el Registre d'una Comunitat Autònoma acreditarà les cincumstàncies i condicions esmentades, a efectes de la contractació d'aquesta, de les entitats locals del seu àmbit territorial i dels ens i organismes que depenen d'elles.

Inscripcions al RELI: atenció amb el termini en què es resolen
Actualment s’estan resolent les peticions d’inscripció al RELI en un període aproximat d’1 mes. Així, recomanem que si teniu interès en participar en licitacions que se segueixin per procediment obert simplificat, us inscrigueu al RELI amb temps.

Per a més informació i per accedir al RELI de Catalunya, clica aquí.

Per accedir al ROLECE, clica aquí.

Així mateix, podeu adreçar-vos a l’Oficina de Concursos del COAC per a qualsevol dubte sobre aquest tema.


2/11/2018
Tornar