Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Convocatòria d'ajuts per a la retirada de residus que continguin amiant

Imatge: 
© Wikipedia

El 5 de juliol s'ha publicat al DOGC la convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 464642), que es regirà per les bases publicades al DOGC de 8 de maig.

El termini per demanar els ajuts finalitzarà quan s’esgoti la dotació pressupostària (1 milió €) i en tot cas el 29 de novembre de 2019.

Podran acollir-se als ajuts els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció, que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Les actuacions de retirada, transport i tractament seran objecte de subvenció si es compleixen els requisits següents:

a) Retirar l'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA).

b) Que el destí dels residus d'amiant sigui una empresa gestora de residus inscrita al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya per gestionar residus d'amiant i estigui situada a Catalunya.

c) Tramitar la documentació de control i seguiment necessària per gestionar els residus d'amiant segon el Decret 93/1999, sobre procediment de gestió de residus, i el Reial decret 180/2015, de trasllat de residus, i per la normativa d'aplicació: Notificació prèvia (NP) o Fitxa d'acceptació (FA) i Full de seguiment (FS).

d) Que l'actuació de la retirada dels residus d'amiant es realitzi a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya i fins a la finalització del termini d'execució establert a la base 14.

e) Que l'obra que comporta la retirada d'amiant disposi de la corresponent sol·licitud del Pla de treball a l'autoritat laboral (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TSF) de la Generalitat de Catalunya) que permetrà la realització de l'obra objecte de subvenció.

f) Que els residus d'amiant provinguin de la construcció i demolició amb els codis de la Llista europea de residus (LER) següents:

17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Codi LER

Descripció

Classificació

1706 Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant  

170601

Materials d'aïllament que contenen amiant

Perillós

170605

Materials de construcció que contenen amiant

Perillós

 
Seran subvencionables el 100% de les factures, amb un topall de 6000€.


5/07/2019
Tornar