Propers Actes

Cartell Ajuts a la rehabilitació. barris gestionats per l'AHC

Nous ajuts per a la rehabilitació d’edificis residencials dels barris gestionats per l’Agència de l'Habitatge

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
S'ha publicat al DOGC la Convocatòria per la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l’Agencia de l’habitatge de Catalunya (RESOLUCIÓ TES/1584/2019, de 11 de juny).

Objecte:
L'objecte d'aquestes subvencions és garantir la seguretat estructural i la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

Dotació pressupostària:
L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 2.000.000 d'euros.

Termini: 
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 20 de setembre de 2019.

Actuacions subvencionables:

1. Actuacions de rehabilitació per garantir la seguretat estructural (Resultat d’un IITE amb deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus):

a) Correcció de deficiències que afectin a l’estat de conservació dels fonaments i de l’estructura vertical i horitzontal, incloent-hi els cantells dels balcons i voladissos.

2. Millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat dels edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent entre elles (Resultat d’un IITE amb o sense deficiències):

a) La instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, al Codi tècnic de l'edificació.
b) La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
c) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior.
d) La instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia de les persones o persones amb discapacitat.
e) Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del CTE-DB SUA, de seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

Beneficiaris:
Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els titulars d'habitatges.

Requisits dels edificis:
Entre d’altres: L’edifici ha de disposar abans de la sol·licitud de la subvenció de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica.

Quantia màxima de les subvencions:

Tipus d’intervenció

quantia màxima

quantitat màxima per habitatge

seguretat estructural

50%

4.000 euros

seguretat d’utilització

60%

-

accessibilitat

60%

-

 

Consulteu la Convocatòria publicada al DOGC del 14 de juny.
Descarregueu les Bases reguladores publicades al DOGC del 23 de maig.

17/06/2019
Tornar