Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Pròxims Esdeveniments

Subvencions per a la rehabilitació
Imatge: 
© Jordi Marsol (Creative Commons)

Tancat el termini d'admissió d'Informes d'Idoneïtat per als ajuts a la rehabilitació a l'Àrea Metropolitana

Tancat el termini d'admissió d'Informes d'Idoneïtat
El Consorci informa que el dia 5 de desembre a les 23:59 s’ha esgotat la dotació pressupostària i, per tant, es tanca el termini d'admissió de sol·licituds d'Informe d'Idoneïtat
. Més informació.

Convocatòria
El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha publicat les bases reguladores i la convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial col·lectiva i habitatges privats, específiques per als municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona (s’exclou el municipi de Barcelona).

El termini de presentació de les sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat, previ a la sol·licitud d’ajuts, s’obre el 5 de desembre i finalitza el 28 de febrer de 2019. Per a les sol·licituds d'ajuts, el termini s'obre el 10 de desembre i finalitza el 29 de març de 2019. Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds en una data anterior si s’ha exhaurit la dotació pressupostària, que s'ha fixat en 5.000.000 euros.

A continuació es recullen, de forma breu, alguns dels aspectes més rellevants que incorporen les bases.

Tipus d'actuacions
Es consideren subvencionables les actuacions de conservació que es duguin a terme per reparar les següents deficiències:

a) Les relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos, i les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici.

b) Les relatives a l’estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d’eliminació d’amiant, que comportin actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic. 

A qui s’adreça
Està adreçada a propietaris, llogaters, comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i a propietaris únics d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Obligacions generals
Destinar l’edifici o l’habitatge a ús residencial.
En cas d’habitatges buits en propietats verticals, el propietari haurà de destinar els habitatges a règim de lloguer protegit durant un termini mínim de deu anys.

Requisits generals
Podran acollir-se als ajuts previstos en aquestes bases aquells edificis de tipologia residencial, que compleixin els següents requisits:

a) Estar finalitzats abans de 1996.
b) Per a actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, els edificis han d’haver estat finalitzats abans de 2007
c) Per a actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, no es requereix el requisit d’antiguitat.
d) Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici, excloent-hi la planta baixa o plantes inferiors, ha d’estar destinada a habitatge.
e) Com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment

Protocol de tramitació
Cal sol·licitar telemàticament l’Informe d’Idoneïtat. Una vegada obtingut aquest Informe es podran sol·licitar els ajuts.

La documentació mínima a aportar per obtenir un Informe d’Idoneïtat, a manca de la que demani la convocatòria concreta, és la següent:

- Certificat de l’acord de la comunitat o comunitats de propietaris
- Projecte de les obres a realitzar
- Pressupost desglossat de les obres a realitzar
- Acreditació de l’autorització municipal d’obres o sol·licitud d’aquesta
- Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE)
  a) Informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE)
  b) Certificat d’eficiència energètica (CEE)

Consulta aquí la Guia per a la Tramitació de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica del Consorci Metropolità de l'Habitatge (IIT-CMH).

Per llegir el text complet de les Bases reguladores, consulta el BOPB del 22 d'octubre de 2018.
Pots veure la convocatòria de les subvencions al BOPB del 25 d'octubre de 2018.

Per a més informació, consulta el web del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
24/10/2018
Tornar