Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Rehabilitació de l'Edifici Calàbria 66-78. Autors projecte: J. Laviña, M. Laviña, P. De La Villa. Obra seleccionada a la Mostra d'Arquitectura

BCN obre una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d'habitatges per incorporar a la Borsa de Lloguer

NOVETAT: El 8 de juliol s'ha publicat al BOPB l'ampliació de la dotació de la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'interiors d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona per a l'any 2019 fins arribar als 2.709.025,83 €. 

El 20 de març s’ha publicat al DOGC
 la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’interior d’habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona per a l'any 2019.

Les subvencions són per a actuacions a l'interior d'habitatges i han de tenir per objectiu l'adequació i la millora de l'habitabilitat amb la voluntat de fomentar la rehabilitació del parc existent d'habitatges a Barcelona.

Estan adreçades a les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d'un habitatge del mercat lliure, el qual posin a disposició de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona per un període de 5 anys i sempre que es compleixin els requisits exigits en aquesta convocatòria.

En aquests casos, sempre que el contracte de lloguer que es formalitzi tingui una durada d'un any prorrogable fins a cinc anys, la subvenció serà del 100% del cost de l'actuació, fins a un màxim de 20.000 euros per habitatge (IVA inclòs).

També es poden acollir a aquests ajuts els habitatges que hagin iniciat obres abans de presentar la sol·licitud d'inscripció, sempre que hagin signat el compromís d'incloure l'habitatge a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona, així com aquells que hagin realitzat les obres en els sis mesos anteriors a la inclusió i n'acreditin la realització amb les corresponents factures.

La present convocatòria estableix que les sol·licituds presentades i no resoltes en convocatòries anteriors, que facin referència a actuacions a l'interior d'habitatges per incorporar a la Borsa, s'acolliran d'ofici a la present convocatòria i es tramitaran de conformitat amb aquesta.

No es poden acollir a aquests ajuts els habitatges que hagin estat destinats a ús turístic i que s'incorporin a la Borsa d'Habitatges de Lloguer Social de Barcelona fruit de l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona per reduir una sanció imposada com a conseqüència d'haver destinat l'habitatge a ús turístic sense autorització.

Per accedir als ajuts previstos en aquesta convocatòria per a actuacions a l'interior d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona, cal que les sol·licituds presentades per les persones interessades es trametin des de la Direcció Tècnica de Programes d'Actuació per a l'Ús Digne de l'Habitatge.

La dotació econòmica inicial d’aquests ajuts és de 300.000,00€ i el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà, si la dotació pressupostària així ho permet, el 29 de novembre de 2019.

PRINCIPALS LÍNIES D'AJUTS:

Obtenció de l'habitabilitat
Són les actuacions destinades al fet que l'habitatge assoleixi el compliment del Decret 141/2012, de 30 d'octubre.

Adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge i millora de l'habitabilitat
Adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica i xarxa de gas canalitzat, així com les obres de millora energètica i les de millora de l'habitabilitat.

Com a millora de l'habitabilitat, en els habitatges que s'incorporin a la Borsa d'Habitatges de Lloguer poden ser protegibles les actuacions necessàries tant en el mobiliari de banys i cuina com aquelles per a les quals l'habitatge compleixi els estàndards mínims de la Borsa d'Habitatges de Lloguer Social i, en qualsevol cas, no superiors als establerts per a habitatges de protecció oficial.

Qualsevol actuació que es faci caldrà que s'adapti a la normativa vigent i es legalitzi convenientment.

Adaptació de la mobilitat interior de l'habitatge
Aquest programa inclou tant les actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge com la seva total o parcial adaptació, d'acord amb la normativa vigent.

Millores energètiques i sostenibilitat
a) Millora de l'aïllament de l'habitatge per l'interior per millorar la demanda energètica dels habitatges i assegurar el confort acústic (sempre sense afectar les condicions i l'aspecte exterior de l'edifici).

b) Incorporació de proteccions solars a les obertures, sempre que es presenti un projecte global per a l'edifici que respecti les condicions i l'aspecte exterior de l'edifici, sense alterar l'homogeneïtat dels elements de tancament o protecció originals de l'edifici. En qualsevol cas, l'actuació ha d'estar degudament acceptada pels serveis tècnics municipals competents.

c) Canvi de tancaments (vidres de finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables, portes d'entrada, etc.), sempre que respecti les condicions i l'aspecte exterior de l'edifici. En qualsevol cas, l'actuació ha d'estar degudament acceptada pels serveis tècnics municipals competents.

COM SOL·LICITAR I TRAMITAR ELS AJUTS:

Pot sol·licitar els ajuts el propietari de l’habitatge. Les sol·licituds, formulades en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona, s’hauran de presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona, on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés.

Descarrega el DOGC de 20 de març.21/03/2019
Tornar