Accions de la Comissió de Règim Disciplinari.

Accions del COAC en Deontologia Professional

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
La Comissió de Règim Disciplinari del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya és l'encarregada de garantir el compliment del Reglament de Deontologia Professional del Col·legi.

Així, la seva finalitat és fer costat a l’arquitecte i vetllar pel correcte exercici de la professió, d’acord amb l’interès de la societat i dins el marc de la normativa aplicable. El seu objectiu és establir els criteris per garantir la qualitat del treball professional; assegurar la igualtat de drets i deures dels col·legiats; garantir la llibertat d’actuació de cada arquitecte en el seu exercici professional, i defensar-ne els interessos professionals.

Està composada per sis arquitectes que s’escullen per sorteig cada quatre anys, coincidint amb les eleccions col·legials, de diferent antiguitat de col·legiació per a una millor representació de tot el col·lectiu.

Activitat del primer semestre de 2018
Enguany, durant el primer semestre, s’han tramitat 8 expedients sancionadors, dels quals 5 han estat tancats i 3 continuen encara oberts. Tres dels expedients tancats han conclòs amb resolució sancionadora de la Junta de Govern del COAC i els altres dos amb resolució d’arxiu.

La primera sanció imposada ha estat per una infracció lleu, en no haver atès degudament les obligacions professionals (desatenció dels requeriments i sol·licituds col·legials de forma reiterada i injustificada). La segona ha estat una infracció greu per falsejament de documentació professional, concretament del segell de visat telemàtic. Per últim, el tercer expedient són dues sancions per infraccions lleus: una per vulnerar la dignitat professional d’un company i l'altra per haver emès un informe relatiu a l’obra dirigida per un company sense haver-lo informat.

Més informació
Per saber més sobre el tema, pots consultar la càpsula de la FormaTecA "La responsabilitat ètica de l’arquitecte".

Per qualsevol dubte o consulta, pots posar-te en contacte amb la Secretaria Tècnica.
24/10/2018
Tornar