COL·LABORACIONS AMB LA OFICINA DE CONCURSOS DEL COAC

El COAC ofereix col·laboració als organismes públics o privats que per la convocatòria de licitacions o concursos amb diferents graus d’implicació. A sol·licitud de l’organisme o entitat interessada, es facilitaran les tarifes corresponents a cada tasca.   

COL·LABORACIONS A LA CARTA

 • Llistat de tasques a seleccionar per l’organisme i que donaran lloc a un conveni de col·laboració amb el COAC.
 • Redacció del plec administratiu segons els criteris acordats amb l’entitat convocant o revisió del plec elaborat per aquesta i seguint les recomanacions del COAC i d’acord amb el marc legal corresponent.
 • Redacció del plec tècnic i elaboració o recopilació de tota la documentació a adjuntar en aquest (fotografies, plànols, programa de necessitats, ...)
 • Disseny, allotjament (si s’escau) i manteniment d’una pàgina web per la licitació.
 • Traducció de les bases al castellà i/o altres idiomes que es considerin convenients. 
 • Difusió de la convocatòria del procediment a través del web que actualment disposa l’Oficina.
 • Redacció del contracte pels treballs derivats.Gestió en la formació del Jurat amb la presència de tècnics i de representants del COAC
 • Gestió en la formació de comitè d’experts encarregat d’avaluar les propostes tècniques i redactar els informes pertinents amb la presència de tècnics i de representants del COAC.
 • Gestió i coordinació de la documentació a facilitar als licitadors, respondre les consultes durant el procediment en els terminis establerts en els plecs i difondre una relació de consultes i aclariments.
 • Organització d’un acte públic per la presentació de la convocatòria a la seu del COAC o en l’espai del propi organisme convocant.
 • Cessió d’un espai per a dur a terme les tasques d’anàlisi de les propostes per part de la comissió tècnica.
 • Cessió d’un espai per a dur a terme les tasques del Jurat.
 • Organització d’un acte públic de lliurament dels premis a la seu del COAC o en l’espai del propi organisme convocant.
 • Exposició de les propostes finalistes i premiades als espais col·legials.
 • Elaboració d’una publicació amb les propostes presentades

Exemples de col·laboracions:

 

Per a més informació: infoconcursos@coac.cat - T. 93 306 78 23

Versió per a imprimirPDF version