QUOTES I SERVEIS

El Col·legi d'Arquitectes manté una Quota Col·legial per a tots els col·legiats, exercents i no exercents, que inclou els serveis i activitats que el COAC realitza a partir de les obligacions que fixa la legislació vigent.

A banda, s'estableix un Tram de Serveis Complementaris, de caràcter voluntari, que comprèn els serveis de suport i desenvolupament professional, com és el suport tècnic de l'OCT, l'Assessoria Jurídica, l'Oficina de Concursos, etc. La Quota Col·legial té un preu anual de 288 € i està exempta d’IVA. Pel que fa al Tram de Serveis Complementaris, el seu preu anual és de 144 € + IVA. El COAC manté preus reduïts per als jubilats i expatriats, així com durant els 3 primers anys de col·legiació, i disposa de diferents bonificacions.

Col·legia't
Contracta el Tram de Serveis Complementaris
Consulta les quotes, drets d'incorporació i bonificacions

Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics
 

Quota
Col·legial 
more info

Oficina Consultora Tècnica
Informació i suport tècnic bàsics

Suport Jurídic
Atenció jurídica bàsica
Informació general fiscal, comptable i laboral

Suport Informàtic
Atenció informàtica 
Compte de correu electrònic bàsic

Internacional
Jornades informatives
Base de dades documental

Secretaria
Atenció i suport al col·legiat
Emissió de certificats

Secretaria Tècnica
Suport i orientació en resolució de qüestions d'exercici professional

Resolució incidències i règim disciplinari
Atenció en conflictes i incidències
Orientació en qüestions de règim disciplinari

Escola Sert
Formació contínua
Campus Professional
Jornades tècniques
Càpsules formatives de la FormaTecA

Borsa de Treball
Activitats per a l'impuls de l'ocupació
Borsa d'ofertes de feina específiques per a arquitectes
Publicació en línea del currículum i portfoli
Orientació inicial en autoocupació

Atenció Social
Atenció social al col·legiat
Assessorament en serveis socials

Acció Cultural
Actes i exposicions
Revista Quaderns

Biblioteca
Accés a la Biblioteca i consulta
Informació presencial
Préstec de llibres, revistes i documents audiovisuals

Arxiu Històric i Fotogràfic
Accés a l'Arxiu i consulta
Informació presencial
Accés a la base de dades Arxitectura

Comunicació
Butlletins informatius

Serveis
Complementaris 
more info

Oficina Consultora Tècnica
Base de dades documental
Suport tècnic i normatiu

Suport Jurídic
Reclamació extrajudicial d'honoraris
Resolució de consultes de caire legal
Base de dades documental

Oficina de Concursos
Actualitat informativa sobre concursos i licitacions en curs
Assesorament jurídic i tècnic
Butlletí personalitzat

Suport Informàtic
Compte de correu electrònic ampliat

Internacional
Atenció personalitzada

Escola Sert
Càpsules formatives especialitzades de la FormaTecA

Borsa de Treball
Servei d'orientació i acompanyament

Comunicació
Recull de premsa

Serveis
de Pagament

Oficina Consultora Tècnica
Atenció personalitzada

Visats i registres
Visat
Certificats de segona ocupació
Informes d'Idoneïtat Tècnica
Registre automàtic de documents 

Secretaria
Signatura electrònica

Escola Sert
Formació especialitzada

Biblioteca
Reproducció de documents

Arxiu Històric i Fotogràfic
Reproducció de documents

Mostres d'Arquitectura
Participació a les Mostres d'Arquitectura Catalana