Agrupacions

AGRUPACIONS

Les AGRUPACIONS són organitzacions internes del Col·legi, sense personalitat jurídica pròpia però amb una certa autonomia representativa i pressupostària, formades per col·legiats en una especialitat concreta o en un model d'exercici o temàtica específics.Per pertànyer a una agrupació, cal que el col·legiat interessat s'inscrigui específicament i haurà d'abonar una quota d'entrada i una quota periòdica.
T. 93 306 78 28
agrupacions@coac.net
Actualment hi ha 6 agrupacions en funcionament:

Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA)

Agrupació d'arquitectes i altres profesinals que té per objectiu contribuir a la defensa, vetlla protecció, investigació i difusió del patrimoni arquitectònic a través de la millora de la formació dels seus agrupats i per mitjà de la gestió i organització de conferències, seminaris, debats, cursos, visites, publicacions, exposicions i d'altres actes relacionats amb la intervenció en els edificis històrics. La seva activitat més coneguda és el curset anual sobre Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic que es celebra cada mes de desembre.

Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública (AASAP)

Integrada per arquitectes amb interès en la funció pública en qualsevol de les seves modalitats i al servei de qualsevol àmbit de l'Administració: estatal (i docent), autònoma, provincial i local.Organitza debats i jornades i promou l'apropament de la figura professional al funcionament dels òrgans de l'Administració, destina els seus esforços per tractar aquells problemes específics del col·lectiu d'arquitectes que treballen a les diferents administracions públiques. 

aasap@coac.net

Reglament

Agrupació d'Arquitectes Urbanistes (AAUC)

Integrada per professionals amb interès en els diferents aspectes de l'urbanisme i la intervenció en el paisatge, des del planejament fins a la gestió i a qualsevol nivell, l'ordenació del territori i del paisatge.Organitza trobades, viatges i debats al voltant de temes del planejament urbà, ordenació del territori i paisatge d'interès professional i regularització en l'àmbit europeu de l'especialitat.

aauc@coac.net 

Reglament

Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC)

Integrada per professionals amb experiència i interès en la temàtica pericial i el dictamen forense. S'ocupa, per delegació de la Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes, de l'administració de la llista de pèrits que es facilita als tribunals de Justícia, Administracions i al públic en general. Organitza cursets i actes referits a l'àmbit legal de l'exercici professional i s'encarrega de publicacions vinculades a la temàtica pericial. Un dels seus objectius és també familiaritzar el públic amb l'activitat dels arquitectes experts i mediadors, de manera que trobin en aquests professionals els "arquitectes de capçalera" dels seus edificis, i recolzament en les variades situacions en què hom necessita un expert i un mediador de confiança al costat.

aaepfc@coac.net

Reglament

Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC)

Agrupa al conjunt d'arquitectes menors de quaranta anys i organitza col·loquis, debats i actes directament vinculats amb la relació entre la formació acadèmica i l'exercici professional i els problemes que afecten els professionals en els primers anys d'exercici professional.En l'àmbit arquitectònic, convoca cada dos anys els Premis AJAC per a Joves Arquitectes, amb la voluntat de donar a conèixer els millors treballs dels joves. En l'àmbit professional, treballa per facilitar els primers passos dels nous arquitectes proposant convocatòria de concursos per a joves, formació, defensant interessos dels joves arquitectes...

ajac@coac.net

Reglament

Arquitectura i Sostenibilitat (AuS)

El principal objectiu de l'Agrupació és generar debat entorn de la sostenibilitat, un debat productiu que empenyi els diferents actors de la societat (tècnics, Col·legi, administracions, consumidors...) a millorar les condicions per desenvolupar una arquitectura més respectuosa amb el medi ambient.L'Agrupació vol esdevenir un referent social del compromís dels professionals de l'arquitectura amb el desenvolupament sostenible i un referent tècnic en l'àmbit de l'arquitectura sostenible. Així mateix, participa activament en la creació i difusió d'instruments per facilitar la incorporació de criteris ambientals en els projectes i obres. 

auscatalunya@coac.net

Reglament

Versió per a imprimirPDF version