Acció de govern
ASSEMBLEES I JUNTES GENERALSJUNTA DE GOVERNJUNTES DIRECTIVES

Acords de dret privat Junta Directiva de Barcelona 2020

Gener 

- Renovació dels contractes de càrrecs de confiança
- Anul·lació de l'acord de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona d'assistència a les reunions dels Centres Oberts d'Arquitectura de la seu de Plaça Nova per part de la presidenta de la Demarcació de Barcelona Sandra Bestraten o persona en qui delegui de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona. 
- Obertura de l'expedient d'informació prèvia núm. 5621/2019 a l'arquitecte (...) per una eventual manca d'atenció a les seves obligacions col·legials 
- Incoació d'un expedient disciplinari núm. 5559/2019 a l'arquitecte (...) per possible manipulació document visat

 

 
(I) En compliment del previst a l'article 10.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica la part dispositiva dels acords. (II) Els col·legiats que desitgin conèixer el contingut d'algun dels acords poden adreçar una petició enviant un correu electrònic a l'adreça transparencia@coac.net indicant l'òrgan de govern, l'any, el mes i el títol de l'acord del que desitgen rebre el contingut. En qualsevol cas, el text dels acords no es traslladarà literalment en atenció al previst als articles 20 i concordants de la Liei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també en atenció al previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. És per l'exposat que alguns textos han estat substituïts per una menció genèrica al contingut de l'acord, i d'altres han estat parcialment suprimits. (III) La consulta dels acords anteriors al mes de gener de 2017 pot formalitzar-se a través de l'apartat Accés a la informació pública.

tornar

 

Versió per a imprimirPDF version